A Vegyészkari Hallgatókért Egyesület célja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet öntevékeny köreinek működésének támogatása, hallgatóinak szakmai és tudományos fejlődésének, közösségi és kulturális életének támogatása, fejlesztése és megfelelő színvonalon való tartása, valamint hagyományainak megőrzése.

 

Egyesület által végzett közhasznú tevékenység:
-Sportesemények szervezése, rendezése
-tudományos tevékenység, kutatás támogatása, kari információs est szervezése, szakmai, kutatási gyakorlat keresésének támogatása
-kulturális szabadidős tevékenység, hallgatói rendezvények támogatása, öntevékeny csoportok működésének segítése, programjaik támogatása, kollégiumi együttlét segítése, kollégium fenntartásának támogatása
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, konzultációk, tutor tevékenységek támogatása, hallgatói tanácsadás
-Hallgatói érdekképviselet, tantervreformban való közreműködés

Egyesület által elvégzett közfeladat:
– Sport, ifjúsági ügyek: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15.)
-programokat, intézkedéseket kezdeményez a kutatás-fejlesztés és innováció hazai infrastruktúrájának kiépítésére, a nyílt tudományos digitális adatállományok, adattárházak létrehozását szolgáló eszközök fejlesztésére, valamint a nemzetgazdasági jelentőségű kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldására, különös figyelemmel az ipar, a gazdaság és a társadalom digitális átalakulását célzó programok felkarolására, a mesterséges intelligencia kihívásainak és elterjesztésének támogatására: 2014. évi LXXVI. tv. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 4. § (1) g)
-a felsőoktatásban folyó kutatásokhoz szükséges szervezeti és anyagi feltételek biztosítása: 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról 64. § (3) c)
-Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)
-a felsőoktatás rendszere fejlesztési terveinek elkészíttetése, beleértve a középtávú fejlesztési tervet,
-a felsőoktatásban jelentkező képzési, oktatási problémák vizsgálata, megoldások kidolgoztatása, az országos hallgatói kompetenciamérés szakmai feltételeinek megteremtése,
-új képzési, oktatási módszerek, megoldások, szervezeti formák, az intézményi hálózatfejlesztések támogatása,
-a felsőoktatási szakképzésben, az alapképzésben és a mesterképzésben a képzési szakok szerkezetének felülvizsgálata: 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról 64. § (3) a) b) d)
-a felsőoktatási szakképzésben, az alapképzésben és a mesterképzésben a képzési szakok szerkezetének felülvizsgálata: 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról 64. § (3) e)